ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

งานการเงิน   http://psuwit.surat.psu.ac.th/finance/index.php

TitleDate
ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1/2564
ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระบบแสดงการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนของนักเรียนรายบุคคล
ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคเรียนที่ 2/2563
ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สถานะการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนของนักเรียน
ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2561
ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 2/2560
การค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าปรับค่าธรรมเนียมการเรียน
ใบจ่ายเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ประเภทโควต้า ม.4 ปีการศึกษา 2560
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2560
ประกาศอัตราค่าหอพักนักเรียน ปีการศึกษา 2560