ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "


ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ผ่านมา

รางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมโครงงานแบบสะเต็มศึกษา

19 สิงหาคม 2564

นักเรียนโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคำนวณ ตามหลักการของ STEM Education ด้วย Microbit” ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meetingสัปดาห์ผ่อนคลายการเรียนการสอน

02 สิงหาคม 2564

ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสัปดาห์ผ่อนคลายการเรียนการสอน ผ่านทาง Live Faccbook Fanpage PSU.Wittayanusorn Surat Thani Schoolรายงานตัวเพื่อสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

15 กรกฎาคม 2564

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เข้ารายงานตัวเพื่อสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบสื่อเพื่อการเรียนรู้ควบคู่การเรียนออนไลน์

13 กรกฎาคม 2564

โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ส่งมอบอุปกรณ์ Active Learning Kit ประกอบการเรียนออนไลน์ให้นักเรียนทุกระดับชั้น สร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ครบทุกด้าน พร้อมสื่อประกอบการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีน Astra Zeneca

09 กรกฎาคม 2564

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี รวมถึงผู้ประกอบการร้านขายอาหาร เข้ารับการฉีดวัคซีน Astra Zeneca ครั้งที่ 1 จากหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ • โรงพยาบาลทักษิณ