ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ผ่านมา

Roadshow62_โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

13 พฤศจิกายน 2561

เข้าแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (ระดับชั้นม.3) เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเข้าเรียน ม.1,ม4 และการจัดทดสอบความรู้ (PRE-TEST)Roadshow62_โรงเรียนปะทิววิทยา

13 พฤศจิกายน 2561

เข้าแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนปะทิววิทยา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (ระดับชั้นม.2) เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเข้าเรียน ม.1,ม4 และการจัดทดสอบความรู้ (PRE-TEST)Roadshow62_โรงเรียนชุมพรศึกษา

12 พฤศจิกายน 2561

เข้าแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนชุมพรศึกษา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (ระดับชั้นป.5 และ ป.6) เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเข้าเรียน ม.1,ม4 และการจัดทดสอบความรู้ (PRE-TEST)Roadshow62_โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์

12 พฤศจิกายน 2561

เข้าแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (ระดับชั้นป.5 และ ป.6) เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเข้าเรียน ม.1,ม4 และการจัดทดสอบความรู้ (PRE-TEST)Roadshow62 รร.อนุบาลอำนวยสุข

12 พฤศจิกายน 2561

เข้าแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (ระดับชั้น ป.6) เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเข้าเรียน ม.1,ม4 และการจัดทดสอบความรู้ (PRE-TEST)โครงการ "สร้างผู้นำ เสริมพลังกลุ่ม" ปีการศึกษา2561

08 พฤศจิกายน 2561

จัดโครงการ สร้างผู้นำ เสริมพลังกลุ่ม ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ต่อเนืิ่องเป็นปีที่ 2 สนองกลยุทธ์โรงเรียน ในการพัฒนานักเรียนตามมาตรฐานสากลทั้งด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะทอดกฐินสามัคคีวัดกรวด 2561

04 พฤศจิกายน 2561

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และตัวแทนนักเรียน ม.3 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุน สร้างศาลาการเปรียญอเนกประสงค์ ณ กรวด ตําบลกะแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี