ระบบสืบค้นเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ รายบุคคล
โดยระบุเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้องและตรงตามการสอบของท่าน
  การสอบ
ระบุเลขประจำตัวประชาชน 
  สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
  สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  
  สอบวัดความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  
  สอบวัดความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  


กรุณาอ่านประกาศ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ปีการศึกษา 2564 และข้อปฏิบัติการสอบ
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด