นักเรียนชาย
กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน 
  นักเรียนหญิง
กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน