ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

กิจกรรมที่ผ่านมา

สัปดาห์อาเซียน

20 กันยายน 2559

การทดสอบแข่งขันเกี่ยวกับความรู้เรื่องอาเซี่ยนในแต่ละระดับสายชั้น โดยนักเรียนที่มีคะแนนมากที่สุดในสายชั้น จะได้รับรางวัลที่หนึ่ง สอง และสาม ตามลำดับ โดยแข่งกันเฉพาะในสายชั้นระดับเดียวกันเท่านั้น

ผับ ยาม เช้า !!

16 กันยายน 2559

กิจกรรมนันทนาการ ออกกำลังกายหน้าเสาธงยามเช้าก่อนเข้าเรียน เพื่อให้นักเรียนและคุณครูโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

3 - 4 กันยายน 2559

ทางโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จึงได้เชิญอาจารย์ดรุณี ขันโท นักวิชาการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2559

21 สิงหาคม 2559

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ ห้องนวัตกรรมฯ เพื่อร่วมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน และให้ผู้ปกครองได้พบพูดคุยกับครูที่ปรึกษา